สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การต่อสายมอเตอร์ยาวๆ ดีหรือไม่?

การต่อสายมอเตอร์ยาวๆ ดีหรือไม่?

การต่อสายมอเตอร์ยาวๆ ดีหรือไม่?


                เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า การใช้งานมอเตอร์กับชุดปรับความเร็วรอบ (VSD) มีข้อจำกัดบางอย่างเกี่ยวกับความยาวของสายมอเตอร์

ซึ่งข้อจำกัดเหล่านั้นมีค่าค่อนข้างสูงอยู่ที่ 600 กิโลเมตร ซึ่งเราไม่เคยใช้ถึง แต่การใช้ VSD ขับมอเตอร์ ทำให้ข้อจำกัดดังกล่าวลดลงเหลือ

ไม่ถึง 100 เมตร และอาจลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการพัฒนาสวิตซ์กึ่งตัวนำให้สามารถเปลี่ยนสถานะได้อย่างรวดเร็ว

                ข้อควรระวังของการติดตั้ง VSD ขับเคลื่อนมอเตอร์ คือ จะต้องวางแผนการติดตั้งให้ระยะของสายมอเตอร์สั้นที่สุด และการเลือก

มอเตอร์ก็เช่นเดียวกัน ควรเลือกให้มีความสามารถการทนแรงดันของฉนวนให้เหมาะสม


                               -           สายมอเตอร์ที่ยาวมีผลกระทบต่อมอเตอร์อย่างเดียวหรือไม่


                                            อินเวอร์เตอร์และสายมอเตอร์ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

                                           โดนที่อินเวอร์เตอร์จะแบกรับกระแสภาระและกระแสชาร์ตจาก

                                           ตัวเก็บประจุแฝงในสาย


                การติดตั้งมอเตอร์ที่มีอินเวอร์เตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน จะต้องคำนึกถึงการต่อสายระหว่างมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ ซึ่งระยะ

การต่อสายจะมีผลต่อขนาดของแรงดันและกระแสชาร์ตที่ขั้วมอเตอร์ ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยใช้วงจรกรองชนิดลด

อัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดันต่อเวลาด้านออกของอินเวอร์เตอร์


                จะเห็นว่าการใช้งานอินเวอร์เตอร์มีประโยชน์อย่างมาก แต่ก็ต้องคำนึงถึงลักษณะการติดตั้ง เพื่อช่วยลดทอนปัญหาด้วยเช่นกัน


ที่มา: ABB in Brief , ประวิทย์ มาตรอ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view